Les 1.1 Het verhaal

Pagina 1 van 3 in les Het verhaal

In Marcus 12:41-44 staat het verhaal over het penninkje (een benaming voor de kleinste munteenheid in de antiek-Romeinse tijd) der weduwe. Het verhaal gaat als volgt:

En Hij [Jezus] ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.

Bron afbeelding: Sweet Publishing/FreeBibleimages.org via: http://www.freebibleimages.org/illustrations/widow-mite/

Hoewel het verhaal maar kort is blijkt het lastig om het te hervertellen. Men is snel geneigd om zaken in het verhaal te lezen die er niet zijn, waardoor de betekenis van het verhaal verhuld wordt.

Daarom zullen we in de vragen op de volgende pagina kijken naar de manier waarop het verhaal herverteld wordt, om te leren van de fouten die daarbij gemaakt worden, om deze zelf te vermijden.